Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pravidla soutěžní přehlídky: 

Soutěžní přehlídka je určena pro studenty denního studia středních škol.

 • Soutěžit mohou s tvůrčí aktivitou v které­koliv z oblasti automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů na základě vlastního zájmu.
 • Soutěžící mohou být jednotlivci nebo kolektiv čítající maximálně tři studenty.
 • Do soutěže se jednotlivec či kolektiv může přihlásit:
 1. a) s řešením problému – výsledek teoretického řešení úkolu nebo problému,
 2. b) s návrhem technického zařízení, případně funkčním modelem či jeho součástí,
 3. c) s návrhem učební pomůcky – didaktické technologie,
 4. d) se softwarovým systémem.
 • Do soutěžní přehlídky je možné se přihlásit zasláním přihlášky, jejíž součástí je cca 2 stránková charakteristika tvůrčího díla (název, popis a charakteristika díla, schémata, fotografie, algoritmy).
 • Soutěžící ctí pravidla etiky vědecké práce – nevydávání cizích myšlenek za vlastní, nezkreslování ani nefalšování výsledků a názorů jiných autorů. Soutěžící jsou si vědomi morální odpovědnosti za výsledky své práce. Autor/autoři tvůrčí aktivity postupují při zpracování práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským v platném znění. V textu přihlášky tvůrčí aktivity je povinně uváděno prohlášení autora/autorů, že svou práci vypraco­vali samostatně, použili pouze podklady (literaturu, SW atd.) citované v práci a uvedené v seznamu bibliografických citací.
 • Soutěžní přehlídka bude organizována formou prezentací (prezentace v MS PowerPoint doplněná video ukázkou funkčnosti nebo reálnou ukázkou přihlášené tvůrčí aktivity). Délka prezentace jednotlivce nebo kolektivu je stanovena na maximálně 10 min. (délka prezentace může být upravena dle počtu soutěžících).
 • V rámci soutěžní přehlídky bude hodnocena kvalita a dodržení časového limitu prezentace a tvůrčí aktivita z hlediska kreativity, nápadu a jeho realizace, možností a modernost.
 • Vystoupení hodnotí odborná porota v čele s jejím předsedou.
 • Soutěžní přehlídka proběhne v průběhu jednoho dne.
 • Přihlášky je nutno zaslat na adresu j.david@vsb.cz. Pro každou tvůrčí aktivitu musí být podána samostatná přihláška!
 • Podrobný harmonogram a přesné místo konání soutěže v rámci univerzitního komplexu bude účastníkům upřesněno po ukončení přijímání přihlášek. 

Pro účastníky bude zajištěno malé občerstvení.

V případě zájmu o zajištění oběda pro účastníky soutěže (vč. pedagogického doprovodu) resp. noclehu pro účastníky ze vzdálenějších měst bude toto řešeno individuálně na základě požadavků účastníků na organizátory přehlídky.

Aktualizované informace o soutěžní přehlídce budou zveřejňovány na www stránkách: 

http://kyberstoc.vsb.cz  

Možné příklady tvůrčích aktivit

Tvůrčí aktivity s návrhy účelné a efektivní mechanizace a automatizace inženýrských prací, automatizované kon­struování, projektování – CAD, programování, technologické postupy – CAM, zkušební metody, kontrola výroby – CAP, řízení výrobního procesu, návrh robotizovaných pracovišť až na úroveň – CIM.

Řešení problémů ve strojírenství a hutnictví spojených s automatizací a robotizací. Návrhy no­vých, vhodně použitelných pneumatických a hydraulických mechanizmů.

Řešení problémů spojených s manipulací a skladováním, využití pracovních prostředků a nástro­jů, nových materiálů a technologií ve výrobě.

Řešení otázek souvisejících se zlepšením pracovních podmínek, zvýšením bezpečnosti práce a snížením škodlivých účinků výrobních procesů a používaných technologií na přírodu a život­ní prostředí. 

Tvůrčí aktivity řešící a týkají se veškerých druhů dopravy s prvky automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů.: železniční, silniční, letecké, vodní i nekon­venčních druhů dopravy, integrovaných dopravních systémů. Využívání moderních prostředků navigace (GPS apod.). Do této oblasti možno zařadit i práce řešící problematiku přenosu informací a telekomunikační techniky zaměřenou na oblast dopravních systémů. 

Tvůrčí aktivity zaměřené k rozvoji slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky, elektrických pohonů, energeti­ky, úspor energií, elektroniky a optoelektroniky, rozhlasové, televizní a telekomunikační techniky (včetně využití mobilních telefonů a sítí), lékařské elektroniky, měřící, řídicí a regulační techniky, robotiky a zabezpečovací techniky. Dále pak výpočetní technika z hlediska hardwaru; aplikace mikroprocesorů a jejich programování, návrhy periferních zařízení počítače, návrhy doplňkových zařízení PC, realizace bezdrátového spojení, obslužný software pro řízení a regulaci. Dále pak systémový software zaměřený na podporu doplňkových zařízení. 

Tvůrčí aktivity z oblasti počítačových věd a informatiky zaměřené zejména na software, algorit­my, umělou inteligenci, databáze, počítačové sítě a komunikaci, zpracování grafiky, obrazu a zvu­ku, softwarové inženýrství, programovací jazyky, počítačové a operační systémy, Web, počítačo­vé hry, informační bezpečnost, e-služby, nekonvenční počítání. 

Tvůrčí aktivity související s tvorbou a využitím učebních pomůcek a didaktické technologie ve školní výuce i při zájmových výukových činnostech v době mimo vyučování s prvky automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů.

Učební pomůcky jsou nepostradatelnou skupinou pomůcek, které umožňují vykonávání různých činností (obvykle hry, učební činnosti, práce a činnosti ve volném čase) ve výukovém procesu. Učební pomůckou rozumíme takový materiální didaktický prostředek, který má při použití ve výu­ce přímý a bezprostřední vztah k učivu a zejména k výukovým cílům, k jejichž dosažení má učeb­ní pomůcka napomoci. Učební pomůcky jsou využívány ve výuce jako zdroje informací, prostřed­ky řízení výuky, prostředky kontroly výuky, prostředky pro rozvíjení dovedností i schopností studentů, prostředky motivační.